Finanční odbor

Kde nás najdete

budova historické radnice, vchod č. 3
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

vedoucí finančního odboru: 3. patro, kancelář 318
sekretariát: 3. patro, kancelář č. 317
oddělení rozpočtu: 3. patro, kanceláře 311, 315 a 320
oddělení účetnictví: 3. patro, kanceláře 309, 310, 312 a 314
oddělení poplatků: přízemí - přepážky 1 až 7 

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Marcela Irová
vedoucí odboru
386 801 201  irovam@c-budejovice.cz 318
Bc. Lenka Krejčí

sekretariát odboru

386 801 202 krejcil@c-budejovice.cz 317
Bc. Pavlína Korábková
vedoucí oddělení rozpočtu
386 801 206 korabkovap@c-budejovice.cz 311
Ing. Miroslava Matějková
vedoucí oddělení účetnictví
386 801 207 matejkovam@c-budejovice.cz 309
Ing. Daniela Johnová
vedoucí oddělení poplatků
386 801 216 johnovad@c-budejovice.cz 035f
Jaroslava Boubalová

vymáhání pohledávek, ověřování bezdlužnosti

386 801 213 boubalovaj@c-budejovice.cz 313
Ivana Váňová
vymáhání pohledávek, ověřování bezdlužnosti
386 801 212 vanovai@c-budejovice.cz 313

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru
Rozpočet.
Rozpočtová opatření

Správní poplatky vybírané finančním odborem podle položek 1 a 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poplatek ze vstupného, za užívání veřejného prostranství.

Je vybírán za každý započatý den pobytu.

Poplatek ze psů starších 3 měsíců. 

Výše sazby poplatku a termíny splatnosti.

Účetní a finanční výkazy statutárního města České Budějovice.

O potvrzení bezdlužnosti je třeba požádat finanční odbor.

Závěrečné účty statutárního města
Střednědobé výhledy rozpočtu města České Budějovice.

Poplatek za provozování loterie, posečkání s úhradou místních poplatků ad.

Činnost odboru

Finanční odbor (FO) vede komplexní účetnictví statutárního města v souladu s obecně závaznými a vnitřními předpisy, provádí úhradu finančních závazků a zabezpečuje veškerý platební styk, připravuje podklady pro financování části výdajů města cizími prostředky a zajišťuje splácení závazků ze stávajících půjček a úvěrů. V kompetenci odboru je zhodnocení volných finančních prostředků, evidence pokut udělených Městskou policií na místě nezaplacených a jejich následné vymáhání, ověřování bezdlužnosti právnických a fyzických osob. FO připravuje podklady ke schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu města, pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. Významně se podílí na zajišťování podkladů a na organizaci přezkoumání hospodaření statutárního města.

Činnost oddělení

Oddělení rozpočtu

 • podílí se na projednávání a sestavování rozpočtu s jednotlivými odbory magistrátu města i organizacemi města

 • dle žádostí ostatních odborů a organizací města předkládá radě města k projednání návrhy rozpočtových opatření 

 • dbá na čerpání prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem 

 • pololetně zpracovává rozbory hospodaření města 

 • sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej zastupitelstvu města ke schválení 

 • dle platebních kalendářů splácí přijaté úvěry

Oddělení účetnictví

 • vede komplexní účetnictví města
 • účtuje o veškerých pohybech města na bankovních účtech a vede účetní evidenci majetku 
 • zpracovává účetní výkazy města
 • zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zabezpečuje archivaci všech prvotních účetních dokladů

Oddělení poplatků

 • zabezpečuje provoz hlavní pokladny magistrátu města
 • zabezpečuje komplexní správu místních poplatků, tzn. úplné zjištění poplatníků, vyměření poplatků a jejich případné vymáhání 

Místní poplatky:

ze psů
z pobytu
ze vstupného 
za užívání veřejného prostranství 
za obecní systém odpadového hospodářství

Zákony dle kterých funguje odbor

 • Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)
 • Vyhláška o účetnictví (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů)
 • České účetní standardy (české účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 až ČÚS 710)
 • Rozpočtová pravidla územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
 • Rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
 • Rozpočtová skladba (vyhláška Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o daních z příjmů (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o dani z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů)
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně  některých zákonů, zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně  některých zákonů, zákon o finanční kontrole, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o přezkumu (zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o rozpočtové odpovědnosti (zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
 • Technická vyhláška o účet. záznamech (vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účet. jednotek a jejich předávání do centrálního systému účet. informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účet. záznamů, ve znění pozdějších předpisů)
 • Inventarizační vyhláška (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků)
 • Vyhláška o schvalování účetních závěrek (vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek)
 • Vyhláška o finančním vypořádání (vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, vyhláška o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) ve znění vyhlášek č. 373/2015 Sb., č. 396/2017 Sb. a č. 340/2021 Sb.
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 23. 8. 2022.