Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2018002

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu
01Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
02Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
04Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
05Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
06Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro volební období 2018 - 2022
07Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018
08Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2019
10Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 2019
11Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022
12Rozpočtové opatření číslo 143 a 144
13Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce
14Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice
15Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
16Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
17Majetkové dispozice
17.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2520/17 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Suché Vrbné, tř. Čsl. legií)
17.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3104/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Doubravická, Nové Hodějovice – pro výstavbu trafostanice)
17.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2061/310 a 2061/311, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. O. Nedbala, sídliště Šumava)
17.04Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská
17.05Dispozice s majetkem města – Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 – ul. Lipová, Čtyři Dvory
17.06Dispozice s majetkem města – budoucí prodej pozemku parc. č. 2137/111 a části parc. č. 2137/114 v k. ú. České Budějovice 2, Bezdrevská  ulice
17.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova a odkoupení části pozemku parc. č. 2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava
17.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  
17.09Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/63 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ulice, sídliště Vltava
17.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška
17.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v k. ú. Homole
17.12Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice
17.13Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory
17.14Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 171/1 a parc. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, Žerotínova ul.)
17.15Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“
17.16Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/3 za část pozemku parc. č. 3340/4 v k. ú. České Budějovice 7, Na Děkanských polích
17.17Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jubilejní, Nemanice)  
17.18Dispozice s majetkem města – prodej domu Husova tř. 1846/9 včetně souvisejících nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3
17.19Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb
17.20Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 2702/2  (ul. Klaricova) za část pozemku parc. č. 3480/1 (proluka Fr. Šrámka) vše v k. ú. České Budějovice 3
17.21Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 909/10 v k. ú. Homole
17.22Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2672/16 v k. ú. Třebotovice
17.23Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné
17.24Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory
17.25Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská
17.26Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3453/3 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Janáčkova
17.27Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 392/31 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.
17.28Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127 v k. ú. České Budějovice 1, ulice Široká  
17.29Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/97 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Větrná, sídliště Šumava
17.30Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. České Budějovice 3- rozšíření zahrady v lokalitě Strakonická - I/34
17.31Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. číslo 2432/4 v k. ú. České Budějovice 6, U Červeného Dvora
17.32Dispozice s majetkem města – záměr prodeje bytové jednotky č. 1482/5 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 3
17.33Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky
18Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
19Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 9., 22. 10., 15. a 26. 11., 3. 12. 2018
20Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města
21Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2019
22Diskuse zastupitelů
23Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)