Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019005

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 
01Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.
02Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
03Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 4
04Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic
05"D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště
06Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
07Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i.
08Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2019
09Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace
10Rozpočtová opatření číslo 45 až 47
11Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
12Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
13Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"
14Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
15Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
16Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
17Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019
18Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
19Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 1. výzva
20Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 2. výzva
21Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2018
22Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019
23Majetkové dispozice
23.01Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje v rámci stavby "Jižní tangenta České Budějovice"  
23.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby chodníku a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 a 222/6 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř., Piano
23.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)
23.04Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, k. ú. České Budějovice 2  
23.05Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava
23.06Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka Suchomelská
23.07Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)
23.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, vojenský areál Třebotovice
23.09Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby záchytného parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 3
23.10Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty v k. ú. České Budějovice 3
23.11Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část pozemku parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů  
23.12Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory
23.13Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory
23.14Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. Třebotovice
23.15Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice
24Informace rady města o řešení nebytového prostoru Pražská 1255/19 - obnova kavárny
25Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. a 29. 4. 2019
26Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
27Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 4. 2019
28Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
29Nový městský web
30Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice
31Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala
32Diskuze zastupitelů
33Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)