Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021020

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice
02Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
03Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení
04Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
05Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 
06Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi  
07Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2021
08Evropské hlavní město kultury 2028
09Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 2021
10Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
11Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
12Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s.
13Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.
14Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
15Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
16Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
17Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"
18Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020
19Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020
20Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2021
21Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká"
22Rozpočtová opatření číslo 53 a 54
23Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021
24Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020
25Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích
26Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik  
27Majetkové dispozice
27.01Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory
27.02Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení pozemků pod stavbou ZTV
27.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú. Ostrolovský Újezd
27.04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice)  
27.05Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k. ú. České Budějovice 3
27.06Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 v k. ú. České Budějovice 3
27.07Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Trojice)
27.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 305/5 v k. ú. Haklovy Dvory - pod stavbou garáže
27.09Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku parc. č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory)
27.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č. 1620/9 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská
27.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)
28Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
29Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března, 8., 12., 16., 26. a 30. dubna 2021
30Prezentace projektu saunového světa a dětského zážitkového bazénu při plaveckém stadionu v Českých Budějovicích (bez podkladového materiálu)
31"Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" - informace o průběhu zpracování projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice
32Diskuze zastupitelů
33Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h.)
-Stanovisko občanů k přesunu Dětského domova se školou Šindlovy Dvory do Dukelské ulice společně s odpovědí Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka primátora
-Petice občanů - "Zastavení další výstavby novostaveb bytových domů do doby, než bude vyřešena kritická dopravní situace v k. ú. České Budějovice 3, lokalita Čtyři Dvory - střed" společně s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora