Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2015012

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka - náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu
01Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2016
02Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2014
03Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2016
04Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 - 2018
05Rozpočtové opatření číslo 189
06Rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících na období od 01.01.2019 do 31.12.2029 pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje, a to přímým zadáním
07Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova - smlouva o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“
08Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací – protipovodňová opatření na Malši
09Zadání změny č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 5
10Informativní zpráva o zahájení školního roku 2015/2016 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice
11Mimořádná žádost Bruslařského klubu České Budějovice, z. s., o udělení neinvestiční dotace na pokrytí nájmu ledové plochy v Pouzar aréně ve školním roce 2015/2016 
12Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - změna usnesení
13Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
14Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
15Majetkové dispozice
15.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x ČR-MO
15.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 2665/11 v k. ú. Třebotovice – MO - vodovod
15.03Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 337 Přeložka kanalizace" - dálnice D3
15.04Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 4406/2 a 4409 v k. ú. České Budějovice 3
15.05Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 4410/1 a 4412 v k. ú. České Budějovice 3
15.06Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku v k. ú. Úsilné – cyklostezka ČB - Borek
15.07Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 305/1 v k. ú. Úsilné
15.08Dispozice s majetkem města – darování podílu id. 1/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4, do vlastnictví statutárního města České Budějovice
15.09Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 – „severní spojka“ konkrétní fyzická osoba
15.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1955/1 v k. ú. České Budějovice 2
15.11Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 6 – areál býv. Žižkových kasáren   
15.12Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 – MANE HOLDING, a. s.
16Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 12. 2015
17Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
18Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 18. 11. 2015
19Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 
20Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 12., 23. a 25. 11., 2. 12. 2015
21Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice   
22Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2016
23Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
24Diskuse zastupitelů