Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2015011

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Volba členů Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
02Delegace zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., a návrh zástupců města do dozorčí rady této společnosti
03Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o.
04Územní plán České Budějovice
05Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská
06Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
07Žádost sportovního klubu Pedagog České Budějovice o mimořádnou finanční dotaci na zakoupení a instalaci plastového povrchu na hokejbalové hřiště 
08Zpráva o problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově
09Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10Rozpočtové opatření číslo 164 - úprava rozpočtu 2015
11Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
12Majetkové dispozice
12.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“)
12.02Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků pod stavbou odbočovacího pruhu Mánesova x B. Němcové v k. ú. České Budějovice 7 
12.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 7
12.04Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3146 v ulici Na Hraničkách v k. ú. České Budějovice 7
12.05Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1557/9 v k. ú. České Budějovice 6 – Křižíkova ul.
12.06Dispozice s majetkem města - prodej pozemků v trase dálnice D3
12.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1490/19 v k. ú. Homole – autobusová zastávka
12.08Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1955/1 v k. ú. České Budějovice 2
12.09Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  2213/1, jehož součástí je stavba čp. 1709, k. ú. České Budějovice 6 (Novohradská čp. 1709)
13Dispozice s majetkem města - Žádost o slevu nájemného z nebytových prostor v majetku města České Budějovice v areálu PARKU 4 DVORY – nájemce paní Radka Vrtělová, IČ 88739830, bytem Chelčického č. 132/7, 370 01 České Budějovice
14Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
15Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky a spolupodílu města v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 - závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky
16Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2016-2020
17Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 11. 2015
18Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
19Neinvestiční dotace na pořádání výstavy Šangri-la v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích
20Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 12. a 19. října, 2. listopadu 2015
21Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice   
22Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
23Diskuse zastupitelů