Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016020

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu
01Prezentace a projednání "1. aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy"
02Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice 2017-2021
03Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7
04Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory I v katastrálním území Haklovy Dvory 
05Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic
06Mimořádné finanční ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za medailové umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru
07Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
08Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/2017
09Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Návrh dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018
10Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11Rozpočtová opatření číslo 142 a 143
12Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 62 a V 63
13„Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty, doplněné podklady
14Majetkové dispozice
14.01Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Včelná
14.02Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Doubravice u Nedabyle
14.03Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice
14.04Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebních objektů - Retenční nádrž na Dobrovodském potoce, D3 0310/I/Úsilné - Hodějovice
14.05Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"
14.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)
14.07Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. České Budějovice 2 (pozemek pod ubytovnou Jč. divadla v ul. Bezdrevská, sídliště Vltava)
14.08Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6 - stavba "Cyklostezka U Lávky"
14.09Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku  parc. č. 1204/6 v k. ú. České Budějovice 6  – nabídka pozemku Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
14.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 1131/1, č. 1131/2 a č. 1131/3 v k. ú.  České Budějovice 4 – nabídka pozemků Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
14.11Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV, na částech pozemků v k. ú. České Budějovice 3 - rozšíření a úprava komunikace (ul. U Trojice, Jírovcova)
14.12Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)
14.13Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na parc. č. 2655 a č. 2660 v k. ú. České Budějovice 6  - v rámci stavba RD fyzické osoby, Mladé u hřbitova
14.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská
14.15Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 4733/2 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)
14.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú.  České Budějovice 2 – pozemek pod stavbou jiného vlastníka (Služba, výrobní družstvo)
14.17Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení
14.18Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7 - zrušení usnesení
15Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra
16Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. září, 3., 17., 19., 24. a 31. října 2016
17Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice
18Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 11. 2016
19Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 5. 10. 2016
20Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 2016 a 26. 10. 2016
21Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
22Diskuse zastupitelů
23Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-Podnět občanů z ul. Ot. Březiny - dokončení stavby kanalizace a kanalizačních přípojek na hranici pozemku jednotlivých pozemků a rekonstrukce vozovky v ul. Ot. Březiny
-Dopis konkrétní fyzické osoby obsahující návrh úprav Dlouhého mostu v Českých Budějovicích