Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016021

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu
01Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení
02Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2017
03Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2017
04Poskytnutí úvěru z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2017
05Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2015
06Rozpočtové opatření číslo 163
07Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
08Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
09Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka I v katastrálním území České Budějovice 2 
10Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice
11Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7 (tento bod byl projednán po bodu Vystoupení občanů)
12Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice
13Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice
14Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích
15Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/2017
16Vzdání se funkce uvolněné členky Rady města České Budějovice
17Volba uvolněného člena Rady města České Budějovice
18Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení
19Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2017
20„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ - záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace a uzavření Smlouvy o společnosti
21Majetkové dispozice
21.01Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. 2013002521 – (114-5/99/13) ke stavbě „Administrativní centrum“, u křižovatky Lidická x Mánesova
21.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská
21.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)  
21.04Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná
21.05Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé)
21.06Dispozice s majetkem města – prodej domu nám. Přemysla Otakara II.  13/9, k. ú. České Budějovice 1
21.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 241/2 v k. ú. Staré Hodějovice, Pod Poustevníkem
21.08Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien s. r. o.)
21.09Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 71/2, 71/5 a 133/12 v k. ú. České Budějovice 7 zastavěných stavbou odbočovacího pruhu na křižovatce Mánesova x B. Němcové
21.10Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „ZTV Na Sádkách“, k. ú. České Budějovice 2
21.11Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Rožnov jih – Zahradní město - 2. etapa“ v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov
21.12Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - "ZTV Rožnov U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, nám. Bratří Čapků, ulice L. Kuby
21.13Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská
22Návrh vyhlášky o zákazu provozování některých hazardních her
23Smlouva s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích o spolupráci při podpoře vzdělávání
24Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 28. 11. 2016
25Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice
26Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 12. 2016
27Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
28Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 23.11.2016
29Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2017
30Diskuse zastupitelů
31Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hod.)