Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016016

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 2
02Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 5. 2016
03Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
04Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov
05Žádost Events 4 you, z. s., o finanční příspěvek na sportovní akci "Barvám neutečeš" pořádanou v Českých Budějovicích v roce 2016
06Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
07Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"
08Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
09Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
10Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 2. výzva
11Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2015
12Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice
13Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2015
14Rozpočtové opatření číslo 33
15Rozpočtová opatření číslo 55 a 56
16Fond podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice - změna základních dokumentů
17Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 2016
18"České Budějovice, ulice Ke Studánce, I. a II. etapa" - Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku - dodatek č. 1
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 2734/52 v k. ú. České Budějovice 7, Kozinova ulice, Rožnov
19.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3684/1, parc. č. 3684/75 a parc. č. 3684/3 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Ledenická)
19.03Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 433-Úprava VO Ledenická" - dálnice D3
19.04Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. Hrdějovice – cyklostezka ČB – Borek, JK - SÚS
19.05Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. České Budějovice 3 a v k. ú. Hrdějovice  – cyklostezka ČB - Borek
19.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) - HS AUTO, s. r. o.
19.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného – kynologická činnost, lokalita U Hada
19.08Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 542, v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Rybářská)
19.09Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u budovy lékařské ordinace a rehabilitace
19.10Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263, v k. ú. České Budějovice 3, ul. Klostermannova
19.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.
19.12Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná
19.13Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 1204/3 v k. ú. České Budějovice 3
19.14Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný  
19.15Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy darovací na nemovitosti a stavby silnice II/156 a II/157 v k. ú. České Budějovice 3, 4 a 6 – dárce Jihočeský kraj
19.16Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na částech pozemků parc. č. 2128/1, 2139/10, 2139/53 a 4728/3, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Průběžná)
19.17Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 883 v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Prašná)
19.18Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 3363/73 a 3363/39 v k. ú. České Budějovice 6
19.19Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2014/18 v k. ú. České Budějovice 2 (pod domem M. Horákové čp. 1431, sídliště Máj)
19.20Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání stavby přechodu přes železniční vlečku v rámci realizace stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa - zrušení usnesení č. 17/2015
20Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2016
21Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové; 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu; Jihočeský jazzový festival; EUROGYM 2016
22Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. dubna, 2. a 3. května 2016
23Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
24Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 12. 5. 2016
25Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 4. 2016 a 4. 5. 2016
26Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
27Diskuse zastupitelů
28Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)