Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017023

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích
02Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 7
03Změna č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 5
04Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2016
05Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2017
06Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 do 18 let
07Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/2017
08Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje
09Členství v Asociaci pro veřejné zakázky
10Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace
11Rozpočtové opatření číslo 19 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017
12Rozpočtová opatření číslo 26 a 27
13Majetkové dispozice
13.01Dispozice s majetkem města – bezúplatného převodu nemovitostí pod stavbami komunikací a silnice III. tř. v k. ú. Haklovy Dvory, Dvorec u Třebče a ČB 4 z vlastnictví statutárního města ČB – Jihočeskému kraji
13.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. ČB 3, ČB 6, České Vrbné a Haklovy Dvory – dar statutárnímu městu ČB
13.03Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 2734/110, včetně  hydrantu, k. ú. České Budějovice 7,  Rožnov - BILLA
13.04Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.) – změna usnesení
13.05Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 
13.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)
13.07Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o převedení částí pozemků parc. č. 1218/3, 1218/7 a 1219 v k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera
13.08Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien, s. r. o.)
13.09Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 477/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. Kamarytova)
13.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 969/1 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická třída
13.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)
13.12Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice
13.13Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. U Pramene)
13.14Dispozice s majetkem města – budoucí prodej vodovodních a kanalizačních přípojek – ul. O. Ostrčila, k. ú. České Budějovice 2
13.15Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „ZTV Mladé na p. č. 598/9, 599/1, k. ú. České Budějovice 5“
13.16Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 556/1v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1.
13.17Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „konkrétní fyzická osoba“ lokalita cyklostezka - OMV
13.18Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/1 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 3
14Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla"
15Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva
16Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro 2016
17Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2017
18Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2016
19Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2016
20Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2016
21Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 -2018
22Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2017
23Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. února a 6. března 2017
24Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
25Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 3. 2017
26Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
27Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 2. 2017
28Diskuse zastupitelů 
29Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
-Dopisy určené zastupitelům - podněty občanům