Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021021

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Cena statutárního města České Budějovice za rok 2020
02Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
04Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště
05Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Jihočeský jazzový festival; 1/2 Maraton České Budějovice; Night Run a Avon běh České Budějovice
06Záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice"
07Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 4
08Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice
09Změna č. 93 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v katastrálním území České Budějovice 2
10Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6
11Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování
12Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu kultury – víceletá dotační podpora v roce 2022 – 2023
13Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3
14Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu Sportovní haly České Budějovice"
15Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace
16Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace
17Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě"
18Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020
19Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu
20Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., na vybudování dětského hřiště
21Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 2021
22Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
23Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
24Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
25Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku
26Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021 - 1. výzva
27Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích
28Dodatek č. 12 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice
29Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 2020
30Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2020
31Rozpočtová opatření číslo 69 až 71
32Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17
33Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření kamerového dohledového systému města České Budějovice"
34Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2020
35Majetkové dispozice
35.01Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory 
35.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3453/5 a parc. č. 3453/7 v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole
35.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice
35.04Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/6 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, parc. č. 375/6, k. ú. Č.B.4, České Budějovice“ (ul. U Sirkárny)
35.05Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům Sirkárna s administrativními prostory a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4“ (ul. U Sirkárny)
35.06Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 a č. 1387/6, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Horní)
35.07Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2672/24 a parc. č. 2673/2 za část pozemku parc. č. 2673/3, vše v k. ú. Třebotovice
35.08Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné
35.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích  
35.10Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemků parc. č. 3949/1, 3931/3, 3720/2 a parc. č. 3949/3, pod stavbou chodníků a komunikace, k. ú. České Budějovice 7, ul. Plavská  
35.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)
35.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2992 s objektem čp. 1077, k. ú. České Budějovice 2 (J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů)
35.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)
35.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3355/11 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice
35.15Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2757 v k. ú. České Budějovice 2 (provozovna) – sídliště Máj
35.16Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 419 za část pozemku parc. č. 454 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Dukelská
36Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
37Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 a 31. května 2021
38Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 2021
39Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2021
40Diskuse zastupitelů
41Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Žádost Jana Marka o znovuuzavření příkazné smlouvy na předprodej vstupenek v předprodejní síti CBsystém společně s odpovědí Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice
-Nabídka Lubomíra Lukeše – Letní putovní kino společně s odpovědí Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice