Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2019007

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu.   Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou.  Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
02Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
03Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 2020
04Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví
05Informace o průběhu meziakcionářských jednání mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem ohledně budoucnosti společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. 
06Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do dozorčí rady společnosti
07Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky
08Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
09Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/2019
10Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU
11Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018
12Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018
13Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 3. výzva
14Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“
15Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16Rozpočtová opatření číslo 119 a 120
17Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 2019
18Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2019
19Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 2
20Majetkové dispozice
20.01Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s.
20.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České Budějovice 6, Čechova ul.  
20.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Sirkárny)
20.04Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
20.05Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava
20.06Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České Budějovice 7, areál nemocnice
20.07Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL  
20.08Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice
20.09Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb.
20.10Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4 IIb.
20.11Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města)
20.12Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 a 2015/139 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj)
20.13Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 a 2984, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala)
20.14Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)
20.15Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 v k. ú. České Budějovice 4 (zanádražní komunikace)
20.16Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – I. část
20.17Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – II. část
20.18Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – ul. Generála Píky - III. část
20.19Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)
20.20Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)
20.21Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
20.22Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory
20.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice
20.24Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)
20.25Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. ú. Třebotovice
20.26Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. České Budějovice 3  
20.27Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě
21Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
22Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 2019
23Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
24Diskuze zastupitelů
25Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-Žádost o pomoc při dlouhodobém rušení nočního klidu v ulici Krajinská