Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022027

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Informativní zpráva o činnosti statutárního města České Budějovice při řešení uprchlické krize v rámci válečného konfliktu na Ukrajině
02Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
03Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2022 v Českých Budějovicích
04Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
05Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028
06Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2022
07Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2022
08Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o.
09Dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací
10Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 2022
11Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2022
12Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2021 pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let
13Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol
14Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2021
15Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice
16Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
17Rozpočtové opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022
18Rozpočtová opatření číslo 50 a 51
19Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6 a V 7
20Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 9
21Zklidnění dopravy v historickém jádru města České Budějovice a záměr umístění stromů a nového mobiliáře na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
22Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2022
23Majetkové dispozice
23.01Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/192 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Branišovská, sídliště Šumava)
23.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 254/10, č. 258/27, č. 262/14 a č. 274/21, k. ú. České Vrbné
23.03Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 4 od Jihočeského kraje (propojení Rudolfovská tř. - Vrbenská)
23.04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Buková, Mladé
23.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce
23.06Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Husova tř., Čtyři Dvory)
23.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrady u Malého jezu
23.08Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé
23.09Dispozice s majetkem města – informativní zpráva o průběhu majetkového vypořádání pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/20 – „severní spojka“ (Ing. arch. J. Bucek x manž. Viktorovi x statutární město České Budějovice)
24Informativní zpráva o budoucích úpravách Budvar arény vedoucích ke zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek
25Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
26Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 21. a 25. února, 7. a 14. března 2022
27Diskuse zastupitelů
28Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Petice občanů Roudenské ulice "Žádost o vybudování kanalizace, příjezdové komunikace a pouličního osvětlení"
-Podnět konkrétní fyzické osoby, zástupce SV J. Kolářové 16 ve věci "zákazu parkování v ul. Dlouhá"