Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017022

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance  náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu
01Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 5
02Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice
03Informativní zpráva o zahájení školního roku 2016/2017 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice a zápisech do základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/2018
04Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 
05Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
06Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích
07Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice
08Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje č. 2016001427
09Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná
10Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice
11Změna názvu Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu
12Zřízení nového místa vzdělávání a školských služeb a odloučené pracoviště - Mateřská škola, A. Trägera 44, České Budějovice u příspěvkové organizace Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
13Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
14Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
15Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
16Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2016
17Rozpočtová opatření číslo 14 a 15
18Přijetí bankovního úvěru k předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263 v k. ú. České Budějovice 3, (ul. Klostermannova)
19.02Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení, snížení ceny za prodej pozemků (ul. K. Světlé)
19.03Dispozice s majetkem města - prodej nemovitosti parc. č. 2743 se stavbou č. p. 1184 v k. ú. České Budějovice 5 v trase dálnice D3
19.04Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebního objektu - SO 120.1 Úprava MK U Křížku, v rámci stavby dálnice D3
19.05Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5 - zrušení usnesení
19.06Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 997/4 v k. ú. České Budějovice 4 - areál spol. D.I.P., s. r. o.
19.07Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa. část 2.2."
19.08Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"
19.09Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (CB Auto, a. s.)
19.10Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 
19.11Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.)
19.12Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – severní spojka (Praha West Investment, k. s.)
19.13Dispozice s majetkem města - darování  pozemku parc. č. 139/127 a odkoupení stavby chodníku na pozemku parc. č. 139/127 v k. ú. České Budějovice 3
19.14Dispozice s majetkem města – budoucí převod části pozemku parc. č. 1247/2, k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera
19.15Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů
19.16Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)
19.17Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 k. ú. České Budějovice 4 (ul. Blahoslavova)
19.18Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné (České Vrbné)
19.19Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/13, k. ú. Třebotovice
19.20Dispozice s majetkem města – smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na budovách na parc. č. 36 a parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodné skříně - zrušení usnesení
19.21Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2037/10 v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Máj, les Bor – U Hada)
20Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
21Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017
22Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
23Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 5., 12. a 19. prosince 2016, 16. a 30. ledna 2017
24Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
25Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 8. 2. 2017
26Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
27Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 1. 2017
28Diskuse zastupitelů 
29Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)
-Dopis konkrétní fyzické osoby ohledně vedení trasy českobudějovického úseku dálnice D3