Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2015008

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 
01Odvolání primátora Ing. Jiřího Svobody 
02Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce 
03Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D. 
04Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka 
05Pověření Ing. Petra Holického výkonem pravomoci primátora města České Budějovice            
06Personální změny na návrh klubu ČSSD v Kontrolním výboru Zastupitelstva města České Budějovice
07Územní plán České Budějovice - informace o návrhu dalšího postupu po úpravě dle § 188 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
08Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné
09Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., svolaná na 30. 6. 2015
10Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo
11Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 7
12Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 1. výzva v rámci opatření č. 8
13Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2014
14Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 - 3. výzva
15Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
16Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
17Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
18Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014
19Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2015/2016
20Navýšení kapacity základních škol - zřízení ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, České Budějovice a ZŠ, Nová 5, České Budějovice
21Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a  Úsilné
22Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 2016
23„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ - další upřesněná žádost o snížení pokuty
24Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice
25Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice
26Zpráva o majetku města k 31. 12. 2014
27Rozpočtová opatření číslo 106 a 107
28Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 41
29Majetkové dispozice
29.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rekonstrukce Žižkova – III. etapa  
29.02Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava, chodníky
29.03Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3  
29.04Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava
29.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 v k. ú. České Budějovice 2
29.06Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 488/1 a č. 489/3 v k. ú. Roudné
29.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory – lokalita garáží
29.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7
29.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 441/1 a č. 441/2 v k. ú. Hlinsko u Vráta
29.10Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1201/94 v k. ú. České Budějovice 4
29.11Dispozice s majetkem města - výkup  pozemků parc. č. 1547/6, 1565/24 v k. ú. České Budějovice 3
29.12Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 4733/10 v k. ú. České Budějovice 3
29.13Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č. 705/25, 705/26, 695, 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, 997/5 v k. ú. Hrdějovice
29.14Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 3
29.15Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. E. Rošického
29.16Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům – Blok F Husova kolonie na parc. č. 354/1“ v k. ú. České Budějovice 4
29.17Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc. č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 2
29.18Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby ZTV v k. ú. Třebotovice – vodovod a kanalizace
29.19Dispozice s majetkem města – odkoupení  id. 3/8 domu v ulici Karla IV. 401/7 v k. ú. České Budějovice 1
29.20Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České Budějovice 6
29.21Dispozice s majetkem města – prodej id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 3
29.22Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 201 se stavbou bez čp/če (jiná stavba) v k. ú. České Budějovice 1 („Malá solnice“)
29.23Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení (prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú. Ostrolovský Újezd)
29.24Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení části pozemku parc. č. 905/6 v k. ú. Litvínovice)
30Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 6. 2015
31Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
32Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České Budějovice
33Cena statutárního města České Budějovice za rok 2014
34Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
35Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. a 28. 5., 3. a 17. 6. 2015
36Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
37Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2015
38Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
39Diskuse zastupitelů
-Výroční zpráva 2014 - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 
-Anonym - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.