Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2015010

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 
01Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
02Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
03Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská II v katastrálním území České Budějovice 6
04Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 dle upraveného návrhu
05Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 2
06Změna č. 2 regulačního plánu "Plavská" v katastrálním území České Budějovice 7
07Změna č. 2 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova v katastrálním území České Budějovice 3
08Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice
09Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
10Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním  městem České Budějovice
11Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Včelná
12Dodatky ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
13Dodatek ke zřizovací listině školy zřizované statutárním městem České Budějovice
14Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra
15Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2016
16Investiční dotace Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích na vytvoření nové stálé expozice o Českých Budějovicích
17Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2015
18Rozpočtové opatření číslo 155
19Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2015
20Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2016 až 2019
21Předložení žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR "Podpora terénní práce pro rok 2016 k projektu "Terénní práce 2016"
22Majetkové dispozice
22.01Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01A“  (parc. č. 2061/589)
22.02Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/627)
22.03Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/626)
22.04Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/625)
22.05Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/586 a 2061/587)
22.06Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3950/2 v k. ú. České Budějovice 7
22.07Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. České Vrbné  - kabel NN, vsakovací  systém
22.08Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o zřízení věcného práva předkupního (Velká solnice), k. ú. České Budějovice 1
22.09Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. České Budějovice 7
22.10Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 3/46, č. 3/47 a č. 3/54 v k. ú. Haklovy Dvory  
22.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – lokalita Šindlovy Dvory
22.12Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná
22.13Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 a parc. č. 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná
22.14Dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 3
22.15Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 81/3 v k. ú. Borek u Českých Budějovic – lokalita úpravna vody
22.16Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3363/1 v k. ú. České Budějovice 3 s nákladní rampou
22.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2802/2 v k. ú. České Budějovice 7
22.18Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2739 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
22.19Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní části parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava
22.20Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/67 v k. ú. České Budějovice 2
22.21Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Rudolfovská  tř. 352/154, k. ú. České Budějovice 4
22.22Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě Česká 199/12 v k. ú. České Budějovice 1
22.23Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 3
22.24Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory)
22.25Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7
22.26Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Hvízdala  
22.27Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – lokalita U Výměníku  
22.28Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2779/1 v k. ú. Třebotovice – JK - SÚS
22.29Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 3
22.30Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1260/2 v k. ú. České Budějovice 3
22.31Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 3355/6 v k. ú. České Budějovice 6
22.32Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku  parc. č. 933 v k. ú. České Budějovice 2 – Boreckého ul. sídliště Vltava
22.33Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení části  pozemku parc. č. 902/16 v k. ú. České Budějovice 3
22.34Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vjezdu na pozemku parc. č. 1918/2 v k. ú. České Budějovice 4
22.35Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Komunikace a zpevněné plochy bytového domu Vanessa“ v k. ú. České Budějovice 7
22.36Dispozice s majetkem města - odkoupení dokončené a zkolaudované stavby na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3
22.37Dispozice s majetkem města – odkoupení části stavby „ZTV Dopravní připojení zóny Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 2
22.38Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“ v k. ú. České Budějovice 2 - zrušení usnesení
22.39Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (propojení do Stromovky) - zrušení usnesení
23Záměr vypsání veřejné zakázky investičního odboru - realizace akce v r. 2016
24Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 2015
25Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
26Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. června, 8. a 22. července, 3., 6. a 26. srpna, 2., 9. a 30. září
27Změna termínu zasedání Zastupitelstva města České Budějovice II. pololetí 2015
28Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
29Diskuse zastupitelů