Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020010

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Informace o Obecně závazné vyhlášce statutárního města České Budějovice č. 4/2019, o místních poplatcích
02Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice
03Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna výše příspěvku na stravování
04Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice  
05Návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách: V Háječku v k. ú. České Budějovice 7, České Vrbné v k. ú. České Vrbné, Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3, Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3
06Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Mladé-Červený Dvůr v k. ú. České Budějovice 6, Děkanská pole v k. ú. České Budějovice 7, Nové Vráto v k. ú. České Budějovice 4, U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 - předmět změny ÚPnM v bodě a) ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
07Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Třebotovice I v k. ú. Třebotovice, Kaliště I v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic, U Švába v k. ú. České Budějovice 2, U Rybníčku I v k. ú. České Budějovice 5, Haklovy Dvory I v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel v k. ú. České Budějovice 3, Kaliště II v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
08Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Vrbenská v k. ú. České Budějovice 4, Nemanický rybník v k. ú. České Budějovice 3, Rožnov - jih v k. ú. České Budějovice 7, Univerzita v k. ú. České Budějovice 2, Za Voříškovým Dvorem v k. ú. České Budějovice 3, U Hada v k. ú. České Budějovice 2, U Švába a Na Sádkách v k. ú. České Budějovice 2, Třebotovice II v k. ú. Třebotovice, Stromovka v k. ú. České Budějovice 2, Haklovy Dvory II v k. ú. Haklovy Dvory, U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5, Třebotovice III v k. ú. Třebotovice, Sídliště Vltava a U Řeky v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné, U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 – předmět změny ÚPnM v bodě b) ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
09Návrh na pořízení změny ÚPnM v lokalitě Sídliště Máj v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
10Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
11Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v katastrálním území České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)
12Změna č. 84 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory
13Změna č. 85 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice
14Změna č. 86 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem III v katastrálním území České Budějovice 6
15Změna č. 87 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2
16Informace o podaných podnětech na změny územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách: Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2, Nádraží v k. ú. České Budějovice 6, Hvízdal v k. ú. České Vrbné, U Hada v k. ú. České Budějovice 2
17Zpráva o průběhu realizace Strategického plánu města České Budějovice 2017 - 2027 a aktualizace přílohy Akční plán
18Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020
19Obecně závazná vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace na území města
20Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
21Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
22Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2019 pro děti a mládež od 10 do 18 let
23Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
24Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
25Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
26Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele následujících investičních akcí: "Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice", "Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha"a "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná", které budou realizovány v letech 2020 - 2023
27Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2019
28Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2019
29Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2019
30Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
31Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2020
32Rozpočtová opatření číslo 16 až 19
33Majetkové dispozice
33.01Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 394/2 a 532/7 v k. ú. České Vrbné (lokalita umělé slalomové dráhy)
33.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 721/1 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Ot. Ostrčila, Čtyři Dvory)
33.03Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/111 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, sídliště Šumava)
33.04Dispozice s majetkem města - budoucí  odkoupení pozemků nebo jejich částí v k. ú. České Budějovice 3  v rámci stavby "ZTV Nemanický rybník, 1.etapa"
33.05Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „AUTOBAZAR A ZTV OKRUŽNÍ – I. ETAPA“ , k. ú. České Budějovice 4 (Okružní ul.)
33.06Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3, 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících)
33.07Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací I. třídy I/3 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Na Dlouhé louce
33.08Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 695 a 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 (A. Trägera, R. Bosche)
33.09Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování cyklostezky České Budějovice - Roudné na pozemcích v k. ú. České Budějovice 7
33.10Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1, k. ú. České Budějovice 2, k.ú. České Budějovice 6 a k. ú. České Budějovice 7 (SPRÁVA DOMŮ,s. r. o.)
33.11Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2706/29, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice)
33.12Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí pozemků  v k. ú. České Budějovice 4 - (Pekárenská, zanádražní komunikace)
33.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. číslo 2209 v k. ú. České Budějovice 2, ulice Litvínovická
33.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2456 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům
33.15Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům
33.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole
34Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16. 12. 2019, 15. a 20. 1., 3. 2. 2020
35Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice
36Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
37Zpráva o činnosti Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic
38Diskuze zastupitelů
39Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-Dotazy občanky - zábradlí u řek, Palackého náměstí, I. etapa parkovacích zón společně s odpovědí Mgr. Juraje Thomy, náměstka primátora 
-Petice proti výstavbě parkovacích stání a nové příjezdové komunikace v rámci projektu "Parkovací stání Máj" společně s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora